แนวปฏิบัติ KM ปีงบประมาณ 2563

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

แนวปฏิบัติ KM ปีงบประมาณ 2563

bcnpy-logo-thai

แนวปฏิบัติ KM ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด รายการเอกสารทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

 

1 แนวปฏิบัติการพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ด้วยการสะท้อนคิด

2แนวปฏิบัติการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต

3 แนวปฏิบัติที่ดีการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

4 แนวปฏิบัติการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (SHaPE)  การใช้สถานการณ์จำลอง

5 งานวิจัย แนวปฏิบัติที่ดีงานวิจัย

6.สรุปแนวปฏิบัติที่ดีของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะยา ประจำปีงบประมาณ 2563