ข่าวการเงิน

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการจ่ายเงินยืมราชการ เขียนโดย Webmaster BCNPY 70
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน เขียนโดย Webmaster BCNPY 56
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน เขียนโดย Webmaster BCNPY 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 312
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 749
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 884
รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย กันยายน 2564 เขียนโดย Webmaster BCNPY 945
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1119
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1398
รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2561 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1545