รางวัลที่ได้รับ ปกศ.54

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รางวัลที่ได้รับ ปกศ.54

 

1. โล่รางวัลดีเด่น "จำนวนผู้สอบผ่านทุกรายวิชา ในการสอบครั้งแรกมากที่สุดเป็นอันดับ 2" ในโอกาสขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นห55 กระทรวงสาธารณสุข

 

2. โล่รางวัลดีเด่น "มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้สอบทั้งประเทศ" ในโอกาสขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

 

3. โล่รางวัลดีเด่น "มีผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านทุกคน ในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุในโอกาสขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2555 กระทรวงสาธารณสุข

4. โล่รางวัลดีเด่น "มีผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านทุกคน ในรายวิชากฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพพการพยาบาลและการผดุงครรภ์" ในโอกาสขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2555 กระทรวงสาธารณสุข

5. โล่ขอบคุณที่ให้การสนับสนุน โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 26 มี.ค.54

6. เกียรติบัตรรับรองว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นหน่วยงานแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง/ผ้าไทยเนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2554 ของกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 30 เม.ย.54

7. เกียรติบัตรรับรองว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม: การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ล้านนาเทิดไท้องค์ราชันย์ ครบ 84 พรรษา" ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ย.2554 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 

8.รางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีการปฏิบัติงานที่ดี(Good Practice) การบริหารความเสี่ยง

bcnpy54-1

 

9.รางวัลช่วยเหลือกิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาลพะเยา

bcnpy54-2

 

10. รางวัลการแข่งขันเล่านิทานธรรมะ ระดับอุดมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี

bcnpy54-3