วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ ค่านิยมและจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธาณณสุข ลูกจ้างประจำและลูกจ้างเหมาบริการ

2-bcnpy

ประกาศ ค่านิยมและจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธาณณสุข ลูกจ้างประจำและลูกจ้างเหมาบริการ

ดาวน์โหลด