คณะผู้บริหาร

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนี พะเยา ปี พศ.2567

คณะผบรหาร