คณะกรรมการและอำนาจหน้าที่

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

คณะกรรมการและอำนาจหน้าที่

icon 1คณะกรรมการวิทยาลัย

          คณะกรรมการวิทยาลัย ประกอบด้วย

          1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา                                                                                    ประธานกรรมการ
          2) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา                                                                          กรรมการ
          3) นายแพทย์กระจ่างวงศ์ ศิริวัฒนา                                                                                กรรมการ
          4) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา                                                                                 กรรมการ
          5) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ                                                                               กรรมการ
          6) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์                                                       กรรมการ
          7) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                                                กรรมการ
          8) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                                                                       กรรมการ
          9) นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา                                                                                       กรรมการ
          10) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม                                                                                กรรมการ
          11) นายกสโมสรโรตารีพะเยา                                                                                        กรรมการ
          12) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา                                                    กรรมการและเลขานุการ
          13) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
          14) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
          15) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
          16) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
          17) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          1) ให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัย
          2) ให้การสนับสนุนและแสวงหาทรัพยากรเพื่อพัฒนากิจการของวิทยาลัย
          3) ให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
          4) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
          5) ให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัย
          6)  เรื่องอื่นๆ  ตามที่วิทยาลัยขอคำแนะนำหรือขอความเห็น

 

icon 1คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

          คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ประกอบด้วย
          1) ผู้อำนวยการวิทยาลัย                                                                              ประธานกรรมการ
          2) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์                                               กรรมการ
          3) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา                                           กรรมการ
          4) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                                                    กรรมการ
          5) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                                              กรรมการ
          6) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา                                                        กรรมการ
          7) หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการตำรา                                 กรรมการ
          8) ตัวแทนอาจารย์อาวุโส                                                                           กรรมการ
          9) ตัวแทนหัวภาควิชา                                                                                กรรมการ
          10) หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน                                                       กรรมการ
          11) หัวหน้างานบริการวิชาการ                                                                     กรรมการ
          12) หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์                                      กรรมการ
          13) หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                  กรรมการ
          14) หัวหน้างานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพวิชาการ                                กรรมการและเลขานุการ
          15) หัวหน้างานบริหารทั่วไป                                                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          1) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
          2) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการในการออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของราชการ
          3) ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี การดำเนินงาน การจัดทำคำขอ และจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
          4) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล
          5) สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย
          6) ให้ความเห็นชอบในการตัดสินใจการประเมินผลการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
          7) พิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี การเลื่อนชั้นปีของนักศึกษา
          8) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ

icon 8คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ที่ 172/2562 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 [คลิกที่นี่เพื่อดูคำสั่งแต่งตั้ง]

          # คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ที่ 118/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 [คลิกที่นี่เพื่อดูคำสั่งแต่งตั้ง]
          # คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  ที่ 076/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 [คลิกที่นี่เพื่อดูคำสั่งแต่งตั้ง]
          # คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  ที่ 163/2558 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 [คลิกที่นี่เพื่อดูคำสั่งแต่งตั้ง]

icon 1คณะกรรมการหลักสูตร

          คณะกรรมการหลักสูตร ประกอบด้วย

          1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                         กรรมการที่ปรึกษา
          2) หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา                                                      กรรมการที่ปรึกษา
          3) หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์                           กรรมการที่ปรึกษา
          4) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา                                                 ประธานกรรมการ
          5) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                                                                รองประธานกรรมการ
          6) อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร 5 ท่าน                                                                           กรรมการ
          7) หัวหน้างานจัดการศึกษา                                                                                     กรรมการและเลขานุการ

 

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          1) พิจารณาการบริหารหลักสูตรตลอดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์และนโยบายความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข สังคมและท้องถิ่น
          2) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการบริหารตลอดหลักสูตรให้มีความเหมาะสม
          3) กำกับดูแลกระบวนการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
          4) ติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตร
          5) ประเมินผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตร

icon 1คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย

          1) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                                               ประธานกรรมการ
          2) หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล             กรรมการ
          3) หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลชุมชนและจิตเวช                                      กรรมการ
          4) หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์                    กรรมการ
          5) หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและผู้ใหญ่                                          กรรมการ
          6) หัวหน้างานทะเบียนวัดและประมวลผล                                                 กรรมการ
          7) หัวหน้างานบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                              กรรมการ
          8) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน                                                     กรรมการ
          9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รุ่นต่อไป)                                              กรรมการ
          10) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา                                                 กรรมการ
          11) หัวหน้างานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพวิชาการ                            กรรมการและเลขานุการ

 

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          1) กำกับดูแลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก และ วิทยาลัย
          2) นิเทศและติดตามการสอนของคณาจารย์ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งในและนอกสถาบัน
          3) กำกับดูแลการวัดและประเมินผลตลอดปีการศึกษา
          4) ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา
          5) พิจารณาภาระงานของอาจารย์ให้เป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
          6) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการแก่คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
          7) ติดตามและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และเสนอโครงการเปิด – ปิดและปรับปรุงหลักสูตร

icon 1คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

          คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          1) เป็นที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาลของวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
          2) ตรวจเยี่ยมสถาบัน
          3) ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล คุณภาพบัณฑิต ตลอดจนบริการวิชาการ และ งานวิจัย เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

icon 1คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย

          คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย ประกอบด้วย

          1) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา                                         ประธานกรรมการ
          2) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์                                                   กรรมการ
          3) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                                                        กรรมการ
          4) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                                                   กรรมการ
          5) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา                                                            กรรมการ
          6) หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป                                                                        กรรมการ
          7) หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน                                                             กรรมการ
          8) หัวหน้างานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพวิชาการ                                       กรรมการ
          9) หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                         กรรมการ
          10) หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลชุมชนและจิตเวช                                             กรรมการ
          11) หัวหน้าหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์                    กรรมการ
          12) หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและผู้ใหญ่                                                กรรมการ
          13) หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล                   กรรมการ
          14) หัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผล                                                      กรรมการ
          15) หัวหน้างานบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                                    กรรมการ
          16) หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                      กรรมการ
          17) หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์                                         กรรมการ
          18) หัวหน้างานวิจัย                                                                                      กรรมการ
          19) หัวหน้างานบริการวิชาการ                                                                        กรรมการ
          20) หัวหน้างานสำนักพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการตำรา                         กรรมการ
          21) หัวหน้างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                           กรรมการ
          22) ประธานสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล                                                กรรมการ
          23) เลขานุการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล                                            กรรมการ
          24) ประธานชมรมประกันคุณภาพการศึกษา                                                    กรรมการ
          25) เลขานุการชมรมประกันคุณภาพการศึกษา                                                กรรมการ
          26) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา                                          กรรมการและเลขานุการ
          27) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา                                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
          28) หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          1) กำหนดกรอบมาตรฐาน องค์ประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพ เพื่อ ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
          2) จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุม ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
          3) ศึกษา วิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษาและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพตามมาตรฐานของ สบช. สกอ. และ สมศ.
          4) ศึกษา วิเคราะห์ รายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามปีการศึกษาที่ตรวจประเมินและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หน่วยงาน
          5) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามแผนการตรวจเยี่ยม
          6) ตรวจสอบหลักฐาน ข้อมูลที่ได้ระบุในรายงานรวบรวมเพิ่มเติม และวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้
          7) บันทึกและรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ทั้งจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาตลอดจนแนวทางการพัฒนา