ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ผอ.วพบ.พะเยา คณจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมร่วม พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 372
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 433
พิธีมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 356
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 366
พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 339
พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2564 สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 310
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 319
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022: 1วิทยาลัย 1ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565 - 2567) วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 318
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ประจำปี 2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 338
ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อม อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผ่านกระบวนการ สโมสรนักศึกษา:กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 296
พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 287
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 364
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 389
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 499
ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ ทานสิรา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาดีเด่น สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 373
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ Berliner Hochschule fur Technik (BHT), University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี วันที่ 25 มกราคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 409
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 23 มกราคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 365
การสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 22 มกราคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 654
การประชุมวิชาการ Virtual Studium Generale on Cross Cultural Understanding: "Engaging Intercultural Communication in the Digital Era" Indonesia ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM และ youtube วันที่ 20 มกราคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 400
ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์พยาบาล จำนวน 20 ท่าน ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มกราคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 458