ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2565 วันที่ 23 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 287
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบหมายให้ คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านการใช้ภาษา ต่างชาติในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือการศึกษานอกเวลา ปีการศึกษา 2564 วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 348
ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมประเพณีสรงน้ำ และห่มผ้าพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2565 งานประเพณี "6 เป็ง เลิศฟ้าบูชาพระธาตุเจ้าจอมทอง วันที่ 17 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 413
ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และคณะผู้นิเทศสถาบันพระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน วันที่ 16 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 542
โครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงวัย ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) วันที่ 14 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 311
ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้งคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 366
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา วันที่ 11 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 287
ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมในพิธีแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ "นโยบายผลิต อสม. เป็นผู้ช่วยพยาบาล 3,000 คน" วันที่ 11 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 282
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันที่ 7 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 362
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา วันที่ 6 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 258
ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 พิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด วันที่ 5 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 323
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความร่วมมือเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์กับหน่วยงานบริการภายนอก วันที่ 4 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 291
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนรินทร์ กวางทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา วันที่ 3 มีนาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 337
พิธีฉลองสมโภชพระพุทธลีลา ณ บริเวณลานพระพุทธลีลา วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 368
การประชุม อาจารย์ บุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 291
การอบรมเรียนรู้กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 324
การอบรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านจิตอาสา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 314
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว (ตักบาตรวันพุธ) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 306
ผอ.วพบ.พะเยา คณจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมร่วม พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 335
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 387