ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการวิจัย “การประเมินผลการให้บริการยาเคมีบำบัดที่บ้านในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19” วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 418
คณาจารย์ วพบ.พะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 663
คณาจารย์ วพบ.พะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธุ์ปลาสู่กว๊านพะเยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 345
วพบ.พะเยา จัดกิจกรรมการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ทั่วทั้งองค์กร สำหรับอาจารย์ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 313
วพบ.พะเยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2564 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 374
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เขียนโดย Webmaster_BCNPY 482
คณาจารย์ วพบ.พะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 296
คณาจารย์ วพบ.พะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 344
วพบ.พะเยา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า อาการและอาการแสดงออก การป้องกันการเกิด แนวทางการปฏิบัติในการดูแลตนเอง และการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกสุนัขกัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 281
อาจารย์เกศินี การสมพจน์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 335
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 287
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 283
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 293
การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ด้านการบริการสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 309
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 324
วพบ.พะเยา จัดพิธีไหว้ครู เลื่อนระดับชั้น มอบแถบหมวก เข็มชั้นปี และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 309
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 308
วพบ.พะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมออกหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 274
โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ชาวพะเยามีความสุขด้วยพุทธธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 339
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้ารับประทานรางวัล สาขา การเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 309