ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง มหกรรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE BANTOM CUP 2023 วันที่ 24 กันยายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง มหกรรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE BANTOM CUP 2023 วันที่ 24 กันยายน 2566

วันที่ 24 กันยายน 2566  ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ อาจารย์ดลฤดี เพชรขว้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง  มหกรรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE BANTOM CUP 2023  ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

bcnpy-24-9-66-b4bcnpy-24-9-66-b3bcnpy-24-9-66-b1