ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 206
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 225
การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ด้านการบริการสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 204
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 238
วพบ.พะเยา จัดพิธีไหว้ครู เลื่อนระดับชั้น มอบแถบหมวก เข็มชั้นปี และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 222
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 221
วพบ.พะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมออกหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 208
โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ชาวพะเยามีความสุขด้วยพุทธธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 238
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้ารับประทานรางวัล สาขา การเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 240
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้ารับประทานรางวัล ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม สาขา การเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 234
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ระยะที่ 2 วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 226
คณาจารย์ วพบ.พะเยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 232
คณาจารย์ วพบ.พะเยา ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดพะเยา (พอ.สว.) วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 230
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานมอบรางวัลในการนำเสนอผลงาน การพัฒนานวัตกรรมการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 230
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานการประชุม อาจารย์ บุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 219
วพบ.พะเยา จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษากับสหวิชาชีพ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ การพัฒนาทักษะ TPE วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 205
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 กลุ่ม 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 215
อาจารย์สุภาภรณ์ นันตา นำตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษาและที่สถาบันกำหนด วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 199
การสอบคัดเลือกวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้โครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 238
อาจารย์ วพบ.พะเยา นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยในสังกัด สบช. วันที่ 8-11 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 311