จัดการประชุม ASEAN Plus Dean Summit for Academic Collaboration and Scaling up Nursing Education (Virtual meeting) วันที่ 27 กันยายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

จัดการประชุม ASEAN Plus Dean Summit for Academic Collaboration and Scaling up Nursing Education (Virtual meeting) วันที่ 27 กันยายน 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ จัดการประชุม ASEAN Plus Dean Summit for Academic Collaboration and Scaling up Nursing Education (Virtual meeting)  ประด้วย Australia, China, Japan, Taiwan, Philippines, Indonesia, Lao PDR, Cambodia, และ Thailand เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในอนาคตด้าน Academic Collaboration and Scaling up Nursing Education โดยมี ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนและอื่นๆ

bcnpy-27-9-66-3bcnpy-27-9-66-4bcnpy-27-9-66-2bcnpy-27-9-66-1