ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้ารับรางวัล GLOBAL PEACE AND HUMANITARIAN AWARDS วันที่ 24 กันยายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้ารับรางวัล GLOBAL PEACE AND HUMANITARIAN AWARDS วันที่ 24 กันยายน 2566

วันที่ 24 กันยายน 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้ารับรางวัล GLOBAL PEACE AND HUMANITARIAN AWARDS เนื่องในวัน International Day of Peace 2023 จากสภาสหพันธ์ รักษาสันติภาพสหประชาชาติ (UNPKFC) United Nations Peace Keepers Federal Council และ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ณ ห้องบริพัตร สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร กรุงเทพมหาน

bcnpy-24-9-66-03bcnpy-24-9-66-02bcnpy-24-9-66-01