ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 กันยายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 กันยายน 2566

วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย อาจารย์แดนชัย ชอบจิตร รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานทั่วไปและยุทธศาสตร์ และอาจารย์เฉลิมพล ก๋าใจ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงเจิมแผ่นทองศิลาฤกษ์  โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธาน และ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีฯ ณ มณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พื้นที่ติดกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)

bcnpy-24-9-66-005bcnpy-24-9-66-004bcnpy-24-9-66-003bcnpy-24-9-66-002bcnpy-24-9-66-001