พิธีมอบใบประประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) (ระยะสั้น 4 เดือน) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 29 กันยายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธีมอบใบประประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) (ระยะสั้น 4 เดือน) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 29 กันยายน 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีมอบใบประประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) (ระยะสั้น 4 เดือน) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเป็น 2 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 24 กุมภาพันธ์ 2566  และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 29 กันยายน 2566 จำนวนทั้งสิ้น 34  ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต สามารถเฝ้าระวังประเมินอาการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ทางคลินิก และความต้องการดูแลรักษาพยาบาล สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร  พร้อมทั้งให้โอกาส และกล่าวปิดการอบรม  ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-29-9-66-2bcnpy-29-9-66-5bcnpy-29-9-66-4bcnpy-29-9-66-1