ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 (กลุ่มที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 268
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-7 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 265
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 242
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 235
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานการประชุม อาจารย์ บุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 246
วพบ.พะเยา Kick Off โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 288
คณาจารย์ และบุคลากรสายสายสนับสนุน ร่วมคัดกรองสุขภาพ โดยการประเมินสุขภาพได้นำ สบช.โมเดล 2022 : ทฤษฎีปิงปองจราจรชีวิต 7 สี วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 487
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 4 หลักสูตร (ระยะสั้น 4 เดือน) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 341
คณาจารย์ วพบ.พะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการศึกษาจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระยะที่ 1)" วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 294
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 221
การแสดงนิทรรศการสัมมนาการฝึกภาคปฏิบัติการอบรมระยะสั้น การพยาบาลเวชปฏิบัติ (รักษาโรคเบื้องต้น) วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 202
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 192
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 กลุ่ม 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 246
วพบ.พะเยา จัดการประชุม Online Meeting เพื่อการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 281
ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 กลุ่มที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23 พฤษภคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 270
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 256
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพ ในกิจกรรม "เราภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพ" วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 232
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ IPE ที่เน้น Communityengagement วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 227
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขา ข้าราชการพลเรือนตัวอย่างดีเด่น จากสภานักข่าวไทย THAI PRESSCOUNCIL เขียนโดย Webmaster_BCNPY 290
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อม คณาจารย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดพะเยา (พอ.สว.) ณ บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 234