ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) วันที่ 7 มีนาคม 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) วันที่ 7 มีนาคม 2567

7-3-67-17-3-67-2