ทำบุญตักบาตร และเปิดป้ายมูลนิธิโรงพยาบาลพะเยา และกองทุนเพื่อพระสงฆ์อาพาธ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ทำบุญตักบาตร และเปิดป้ายมูลนิธิโรงพยาบาลพะเยา และกองทุนเพื่อพระสงฆ์อาพาธ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบหมายให้ อาจารย์แดนชัย ชอบจิตร รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานทั่วไปและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร และเปิดป้ายมูลนิธิโรงพยาบาลพะเยา และกองทุนเพื่อพระสงฆ์อาพาธ เนื่องในวันครบรอบ 67 ปี วันสถาปนา โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 เพื่อรองรับการให้บริการ การส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับผู้รับบริการทั่งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา

bcnpy-22-2-67-1bcnpy-22-2-67-2bcnpy-22-2-67-3bcnpy-22-2-67-4bcnpy-22-2-67-5