การนิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เขตพื้นที่สุขภาพที่ 1-2 วันที่ 8 มีนาคม 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การนิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เขตพื้นที่สุขภาพที่ 1-2 วันที่ 8 มีนาคม 2567

8-3-67-18-3-67-2