ปฏิบัติธรรมรับฟังธรรมมะบรรยายจากท่านพระครูศรีวรพินิจ วันที่ 27 มีนาคม 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ปฏิบัติธรรมรับฟังธรรมมะบรรยายจากท่านพระครูศรีวรพินิจ วันที่ 27 มีนาคม 2567

27-3-67-127-3-67-2