ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมและประเมินรับรอง วพบ.พะเยา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 13-14 มีนาคม 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมและประเมินรับรอง วพบ.พะเยา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 13-14 มีนาคม 2567

13-3-67-113-3-67-2-113-3-67-3-1