ระบบและกลไกการจัดการความรู้ ปี พ.ศ. 2558

logorat10

head-black

webv2-head2

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ KM ปี 2560 เขียนโดย Super User 975
สรุปรวมการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี เขียนโดย Super User 387
แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านเหล่าหมู่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น เขียนโดย Super User 385
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก(PBL) วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการทุกพันธกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง เขียนโดย Super User 454
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4 รุ่นที่ 21 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการทุกพันธกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง เขียนโดย Super User 400
การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการทุกพันธกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง เขียนโดย Super User 332
การจัดการความรู้ การเรียนแบบโครงงาน (Project Based Learning) ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการทุกพันธกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง เขียนโดย Super User 357
การพัฒนาทักษะทางการพยาบาลโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์ที่มีความเสมือนจริงสูง (high fidelity simulation) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการทุกพันธกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง เขียนโดย Super User 364
แบบสรุป KM การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ประเด็นยุทธศาสตร์2 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ในระดับชาติและอาเซียน เขียนโดย Super User 515
การบริหารการวิจัยและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ข้อที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก เขียนโดย Super User 447