การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

BCN-logo-thai NEW65 final copy

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565
กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


เอกสารการจัดการเรียนการสอน

1.ปฏิทินการจัดการศึกษา  >>ดาวน์โหลด

2.Master plan  >>ดาวน์โหลด

3.มคอ 2 รายละเอียดของหลักสูตรฯ   >>ดาวน์โหลด (พยบ.2560)   >>ดาวน์โหลด (พยบ.2565)

4.รายละเอียดของรายวิชา >>มคอ.3 และ 4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (พยบ.2565)   >>มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ.2563) 

5.Curriculum Mapping แก้ไข 4-6 พ.ค.65 (วพบ.ราชบุรี)  >>ดาวน์โหลด

6.สรุป subPLO vs YLO แก้ไข 4-6 พ.ค.65 (วพบ.ราชบุรี)  >>ดาวน์โหลด

7.ผู้รับผิดชอบรายวิชา    >>กลุ่มเด็กและบริหาร    >>กลุ่มจิตเวชและชุมชน   >>กลุ่มสูติศาสตร์    >>กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

8.กำหนดการวิพากษ์มคอ.3,4 และกำหนดส่งมคอ. 3,4 และ 5,6 >>ดาวน์โหลด

9.ฟอร์มสรุปการจัดการเรียนการสอน >>ดาวน์โหลด

10.ฟอร์มการทวนสอบ >>ดาวน์โหลด

11. แบบฟอร์ม [ มคอ.3 มคอ.4มคอ.5, และ มคอ.6

12. แบบฟอร์มแผนการสอน [ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ, และ ในคลีนิค ] 

13. การจัดเรียงแฟ้มรายวิชา >>ดาวน์โหลด

14. แบบฟอร์มการตรวจสอบแฟ้มรายวิชา >>ดาวน์โหลด

15. แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ >>ดาวน์โหลด

16. มคอ.3 และ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง ปีการศกึษา 2565 >>ดาวน์โหลด

17.คู่มือการจัดการศึกษาปี 2565 >>ดาวน์โหลด

 


ตารางสอน

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
1  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  
2  ดาวน์โหลด

 กลุ่ม A >>ดาวน์โหลด

 กลุ่ม B >>ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลด
 3     ดาวน์โหลด

 

 4   ดาวน์โหลด