การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


1. ดาวน์โหลด  แผนจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561
2. ตารางสอน
   2.1 ปี  1  ภาคการเรียนที่ 1  , 2 
   2.2 ปี  2  ภาคการเรียนที่ 1  ,  2-group-B , 2-group-A, 3
   2.3 ปี  3  ภาคการเรียนที่ 2  
   2.4 ปี  4  ภาคการเรียนที่ 1
3. แบบฟอร์ม [ มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, และ มคอ.6icon new3
4. แบบฟอร์มแผนการสอน [ ภาคทฤษฎี, ภาคปฏิบัติ, และ ในคลีนิค ] icon new3
5. การจัดเรียงแฟ้มรายวิชาicon new3
6. แบบฟอร์มการตรวจสอบแฟ้มรายวิชา
icon new3
7. แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์icon new3
8. ตารางวิพากษ์ มคอ. [ ภาคการเรียนที่ 1, ภาคการเรียนที่ 2, และ ภาคการเรียนที่ 3 ]
 icon new3
9. สรุปรายงาน มคอ.5-6 icon new3