ประกาศ/คำสั่ง

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 300
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย Super User 408
คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ที่ 089/2560 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ.2561 เขียนโดย Super User 284
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 225
แผน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 599
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พศ.2560 เขียนโดย Super User 258
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมข้าราชการใหม่ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 355
ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 325
คำสั่งรักษาการในตำแหน่ง เขียนโดย Super User 602
นโยบาย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 959