ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

1.ดาวน์โหลด ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนปีงบประมาณ 2566

2.ดาวน์โหลด ขออนุมัติแผน จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ปี2566

3.ดาวน์โหลด ภาคผนวก แผน จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ปี2566