การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564
กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


เอกสารการจัดการเรียนการปีการศึกษา 2564
1.ปฏิทินการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 >>ดาวน์โหลด

2.Master plan ปีการศึกษา 2564 >>ดาวน์โหลด

3.มคอ 2 รายละเอียดของหลักสูตรฯ >>ดาวน์โหลด

4.ฟอร์มสรุปการจัดการเรียนการสอน >>ดาวน์โหลด

5.ฟอร์มการทวนสอบ >>ดาวน์โหลด

6. แบบฟอร์ม [ มคอ.3มคอ.4มคอ.5, และ มคอ.6
7. แบบฟอร์มแผนการสอน [ ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ, และ ในคลีนิค ] 

8. การจัดเรียงแฟ้มรายวิชา >>ดาวน์โหลด

9. แบบฟอร์มการตรวจสอบแฟ้มรายวิชา >>ดาวน์โหลด

10. แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ >>ดาวน์โหลด


ตารางสอนปีการศึกษา 2564

 ชั้นปี  ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 3
 1  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  
 2  ดาวน์โหลด

กลุ่ม A >>ดาวน์โหลด

กลุ่ม B >>ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลด
 3  ดาวน์โหลด  

 

 4   ดาวน์โหลด