การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560
กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


1. ดาวน์โหลด แผนการจัดการศึกษาปฏิบัติ 2560-2563 15 มิย .60
2. ตารางสอน
   2.1 ปี  1  ภาคการเรียนที่ 1 , 2 
   2.2 ปี  2  ภาคการเรียนที่ 1 , 2 , 3
   2.3 ปี  3  ภาคการเรียนที่ 
   2.4 ปี  4  ภาคการเรียนที่ 1

3.แบบฟอร์มแผนการสอนภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และ คลีนิค ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด 1.แบบฟอร์มแผนสอนทฤษฎี ปี 60

ดาวน์โหลด 2.แบบฟอร์มแผนสอนภาคปฏิบัติ ปี 60

ดาวน์โหลด 3.แบบฟอร์มสอนในคลินิค ปี 60

 

4.แบบฟอร์มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน

ดาวน์โหลด