การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560

logorat10

head-black

webv2-head2

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560
กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


1. ดาวน์โหลด แผนการจัดการศึกษาปฏิบัติ 2560-2563 15 มิย .60
2. ตารางสอน
   2.1 ปี  1  ภาคการเรียนที่ 1 , 2 
   2.2 ปี  2  ภาคการเรียนที่ 1 , 2 , 3
   2.3 ปี  3  ภาคการเรียนที่ 
   2.4 ปี  4  ภาคการเรียนที่ 1