ประกาศ/คำสั่ง

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุนและงบปกติ) เขียนโดย Super User 5
นโยบายวิทยาลัยคุณธรรม ปีงบประมาณ2563 เขียนโดย Super User 38
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน หน่วยงานคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 49
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User 51
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน-ประจำปีงบประมาณ2563-2566 เขียนโดย Super User 298
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสนับสนุนการวิจัยโดยใช้หมวดเงินรายได้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 268
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในประเทศ เขียนโดย Super User 239
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เขียนโดย Super User 226
ตารางเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีงบประมาณ2562 เขียนโดย Super User 269
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเป็นที่ปรึกษาระบบครอบครัวเสมือน ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 279