ระบบกลไกจัดการความรู้

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การพัฒนาทักษะทางการพยาบาลโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์ที่มีความเสมือนจริงสูง (high fidelity simulation) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการทุกพันธกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง เขียนโดย Webmaster BCNPY 1353
แบบสรุป KM การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ประเด็นยุทธศาสตร์2 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ในระดับชาติและอาเซียน เขียนโดย Webmaster BCNPY 1408
การบริหารการวิจัยและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ข้อที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก เขียนโดย Webmaster BCNPY 1283
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ 58 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1272