หลักสูตรพยาบาล 2555

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

        1. มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร

        2. matrix วิชาทั่วไป

        3. matrix วิชาพื้นฐาน

        4. matrix วิชาพยาบาล1

        5. matrix วิชาเลือก

        6. คำอธิบายรายวิชา

        7. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ

        8. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๕

        9. เอกสารหมายเลข ๑

       10. เอกสารหมายเลข ๒

       11. เอกสารหมายเลข ๓

      12. แบบสรุปการปรับแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕