การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559
กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


1. แผนจัดการศึกษา
2. ตารางสอน
   2.1 ปี  1  ภาคการเรียนที่ 1 , 2 , 3
   2.2 ปี  2  ภาคการเรียนที่ 1 , 2 , 3
   2.3 ปี  3  ภาคการเรียนที่ 2
   2.4 ปี  4  ภาคการเรียนที่ 1
3. กำหนดวันวิพากษ์ มคอ. 3, 4 และกำหนดส่งมคอ. 3, 4 ,5,6
   3.1 ชั้นปีที่ 1
   3.2 ชั้นปีที่ 2
   3.3 ชั้นปีที่ 3
   3.4 ชั้นปีที่ 4