สัมภาษณ์นักศึกษาออนไลน์ วันที่ 22 มกราคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

สัมภาษณ์นักศึกษาออนไลน์ วันที่ 22 มกราคม 2566

 bcnpy-02-22-01-66-01bcnpy-02-22-01-66-02bcnpy-02-22-01-66-03bcnpy-02-22-01-66-04bcnpy-02-22-01-66-05