ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 28 ธันวาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 28 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดอบรมให้ความรู้การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ณ หอประชุมเอื้องคำ วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น เพื่อให้มีความรู้ในการช่วยเหลือตนเองและบุคคลรอบข้าง

bcnpy-28-12-65-1bcnpy-28-12-65-2bcnpy-28-12-65-3bcnpy-28-12-65-4bcnpy-28-12-65-5