ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 (กลุ่มที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 (กลุ่มที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 (กลุ่มที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะทางการบริหารการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 52 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 24 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 

bcnpy-06-06-65-1bcnpy-06-06-65-2bcnpy-06-06-65-3