วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-7 มิถุนายน 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-7 มิถุนายน 2565

วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้มีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงานวิเทศสัมพันธ์ การต่างประเทศ และการประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานการประชุม และบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

bcnpy-05-06-65-1bcnpy-05-06-65-2bcnpy-05-06-65-3bcnpy-05-06-65-4bcnpy-05-06-65-5