วพบ.พะเยา Kick Off โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน วันที่ 2 มิถุนายน 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วพบ.พะเยา Kick Off โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน วันที่ 2 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย อาจารย์อัมพร ยานะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลจิตเวชและการพยาบาลชุมชน คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนสุขภาวะ ที่เน้นกิจกรรมการสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชน ให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดี ด้วยการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน บุคลากรทางด้านสาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรม การออกกำลังกาย แบบ SKT การแสดงออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กลุ่ม 4 วัย อสม. หมู่ที่ 8 และเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ให้ความรู้

bcnpy-02-06-65-1bcnpy-02-06-65-2bcnpy-02-06-65-3bcnpy-02-06-65-4bcnpy-02-06-65-6bcnpy-02-06-65-5bcnpy-02-06-65-7bcnpy-02-06-65-8