พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 4 หลักสูตร (ระยะสั้น 4 เดือน) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 4 หลักสูตร (ระยะสั้น 4 เดือน) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถานพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ให้การต้อนรับ นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 4 หลักสูตร (ระยะสั้น 4 เดือน) โดยมี ผู้ผ่านการอบรมฯสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 จำนวน 42 คน สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2 จำนวน 13 คน สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 จำนวน 9 คน และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 114 คน

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ เข้าใจ ในนโยบาย และระบบบริการสุขภาพแต่ละสาขาการพยาบาล และตอบสนองความต้องการการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้มี อาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-31-05-65-1bcnpy-31-05-65-2bcnpy-31-05-65-3bcnpy-31-05-65-4bcnpy-31-05-65-5bcnpy-31-05-65-6