คณาจารย์ วพบ.พะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการศึกษาจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระยะที่ 1)" วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

คณาจารย์ วพบ.พะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการศึกษาจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระยะที่ 1)" วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ภูโสภา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน อาจารย์คอย ละอองอ่อน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์เฉลิมพล ก๋าใจ อาจารย์ผู้สอนวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการศึกษาจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระยะที่ 1)" เพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Teaching ethics และ Ethics of teaching ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกจริยธรรม โดยมี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานและวิทยากร จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

bcnpy-30-05-65-111bcnpy-30-05-65-222bcnpy-30-05-65-333bcnpy-30-05-65-444bcnpy-30-05-65-666bcnpy-30-05-65-555bcnpy-30-05-65-777bcnpy-30-05-65-888