สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย อาจารย์พร บุญมี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์แดนชัย ชอบจิตร คุณชีวัธนัย ต้นปลูก คุณณัทคุณ สุธรรม และคุณชุลีกรณ์ ศิริสวัสดิ์ ให้การต้อนรับ คุณเมตตา จิระแสงเมืองมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และคณะจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยต่อเนื่องปีที่ 4 ณ ห้องเอื้องเข็มแสด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 

bcnpy-30-05-65-11bcnpy-30-05-65-22bcnpy-30-05-65-33bcnpy-30-05-65-44bcnpy-30-05-65-55bcnpy-30-05-65-66