การแสดงนิทรรศการสัมมนาการฝึกภาคปฏิบัติการอบรมระยะสั้น การพยาบาลเวชปฏิบัติ (รักษาโรคเบื้องต้น) วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การแสดงนิทรรศการสัมมนาการฝึกภาคปฏิบัติการอบรมระยะสั้น การพยาบาลเวชปฏิบัติ (รักษาโรคเบื้องต้น) วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ การสัมมนาการฝึกภาคปฏิบัติการอบรมระยะสั้น การพยาบาลเวชปฏิบัติ (รักษาโรคเบื้องต้น) วิชาการจัดการภาวะเร่งด่วน และวิชาปฏิบัติการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 50 คน เป็นผู้นำเสนอผลงาน ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 

bcnpy-30-05-65-4bcnpy-30-05-65-1bcnpy-30-05-65-2bcnpy-30-05-65-3bcnpy-30-05-65-5