การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์สมัยพร อาขาล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์พงศ์พัชรา พรหมเผ่า หัวหน้างานวัดและประเมินผล และอาจารย์เฉลิมพล ก๋าใจ งานวัดและประเมินผล ร่วมดำเนินการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ จำนวน 18 คน จัดโดยงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-28-05-65-2bcnpy-28-05-65-1bcnpy-28-05-65-3