พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 กลุ่ม 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 กลุ่ม 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 กลุ่ม 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

สำหรับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-27 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 51 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะทางการบริหารการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมพิธีฯทุกท่าน ได้ตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit หรือ ATK เพื่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

bcnpy-27-05-65-1bcnpy-27-05-65-2bcnpy-27-05-65-3bcnpy-27-05-65-4bcnpy-27-05-65-5bcnpy-27-05-65-6bcnpy-27-05-65-7