วพบ.พะเยา จัดการประชุม Online Meeting เพื่อการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วพบ.พะเยา จัดการประชุม Online Meeting เพื่อการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย ดร.ชุลีพร ภูโสภา จัดการประชุม Online Meeting เพื่อการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กับ Faculty of Nursing, Manila Central University, Philippines โดยมี ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ประเด็นความร่วมมือในอนาคต คือ Research and related activities, Faculty and Student Exchange, Academic related activities, Training courses, International conference or Webinars , Internship courses ,Dual degree for postgraduate ,Reserach proporsal development for postgraduate students

bcnpy-24-05-65-1bcnpy-24-05-65-2bcnpy-24-05-65-3bcnpy-24-05-65-4