โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพ ในกิจกรรม "เราภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพ" วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพ ในกิจกรรม "เราภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพ" วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบหมายให้ ดร.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์ดลฤดี เพชรขว้าง งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพ ในกิจกรรม "เราภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพ" โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ ชั้นปี 2-3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนชั้นปี และมีความพร้อมในการเข้าศึกษา

bcnpy-21-05-65-5bcnpy-21-05-65-2bcnpy-21-05-65-3bcnpy-21-05-65-4bcnpy-21-05-65-1