หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ IPE ที่เน้น Communityengagement วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ IPE ที่เน้น Communityengagement วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบหมายให้ ดร.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ IPE ที่เน้น Communityengagement และเป็นวิทยากรการนำเสนอประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (IPE : Interprofessional Education) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ ทั้งในและนอกหลักสูตรให้ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของชุมชน อีกทั้งเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในรูปแบบออนไลน์

bcnpy-19-05-65-11bcnpy-19-05-65-22bcnpy-19-05-65-33