ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อม คณาจารย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดพะเยา (พอ.สว.) ณ บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อม คณาจารย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดพะเยา (พอ.สว.) ณ บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายและการรับใช้สังคม และอาจารย์วัชรี ไชยจันดี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลเด็กและการบริหารการพยาบาล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดพะเยา (พอ.สว.) และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมหมู่บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้ร่วมในการบริการตรวจสุขภาพ เยี่ยมบ้านผู้ป่วย และกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชั้นอนุบาล มอบนม ตุ๊กตา และสื่อการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อีกด้วย

bcnpy-19-05-65-1bcnpy-19-05-65-2bcnpy-19-05-65-3bcnpy-19-05-65-4bcnpy-19-05-65-5bcnpy-19-05-65-6bcnpy-19-05-65-7bcnpy-19-05-65-9