รับสมัครและคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (บุตร อสม.) และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๖

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รับสมัครและคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (บุตร อสม.) และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เปดรบสมคร หลกสตรประกาศนยบตรผชวยพยาบาล 3

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

บุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (บุตร อสม.) และบุคคลทั่วไป

เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

 

 คลิ๊กสมัครเข้าศึกษา

 

เอกสารประกอบ

1.ดาวน์โหลด  เอกสารทั้งหมด

2.ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับสมัคร

3.ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่2-1