รางวัลอาจารย์ ปกศ.56

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

รางวัลอาจารย์ ปกศ.56

ปีการศึกษา 2556

1.ผอ.วิยะดา รัตนสุวรรณ ได้รับรางวัล "อาจารย์พยาบาล ที่ปฏิบัติงานนานและดีเด่น ประจำปี 2556" มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ณ วันที่ 20 มิ.ย.2556

2.อ.ดร.ปัณณธร ชัชวรัตน์ ได้รับเกียรติบัตร "รางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น" การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย (The 15th National Symposium on Education Research)" สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ วันที่ 24 มิ.ย.2556

3.อ.ดร.ปัณณธร ชัชวรัตน์ ได้รับเกียรติบัตร "รางวัลดีเด่น ลำดับ ๑" การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย ประเภทอาจารย์และนักวิชาการ ด้านการเรียนการสอนและแพทย์ทางเลือก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "Health Promotion for ASEAN" ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

bcnpy prize56 dr pannatorn

4.อ.ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน ได้รับเกียรติบัตร  "รางวัลดีเด่น ลำดับ ๑" การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย ประเภทอาจารย์และนักวิชาการ ด้านชุนชน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "Health Promotion for ASEAN" ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

bcnpy prize56 krittipan

5.อ.จรรยา แก้วใจบุญ ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ การสร้างเสริมสุขภาพ...เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ในศตวรรษที่ ๒๑  รหะหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

janya-jaibun

6.อ.พิกุล อุทธิยา ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ การสร้างเสริมสุขภาพ...เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ในศตวรรษที่ ๒๑  รหะหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

pikun-auntiya

7.อ.ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน เป็นผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556

bcnpy56-2

8.อ.สิริสุดา เตชะวิเศษ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

bcnpy-20158

9. อ.จรรยา แก้วใจบุญ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

bcnpy1-20158

 

10. อ.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556

bcnpy56-20158

11. อ.พิกุล อุทธิยา และ อ.ดลนภา หงษ์ทอง ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster Presentation (ประเภทบุคคลทั่วไป) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

bcnpy56-20158-1