รางวัลอาจารย์ ปกศ.55

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

รางวัลอาจารย์ ปกศ.55

ปีการศึกษา 2555 1.อ.ดร.ปัณณธร ชัชวรัตน์ ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2555" วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 9 ส.ค.2555

 

2.อ.พร บุญมี ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น (รองผู้อำนวยการ) ระดับเครือข่าย ประจำปี 2555" วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 9 ส.ค.2555

3.อ.ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2555" วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 9 ส.ค.2555

4.อ.ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน ได้รับรางวัลดีเด่น ลำดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย ประเภทอาจารย์และนักวิชาการด้านชุมชน เรื่อง พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นชายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

bcnpy55-2