ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

14-6-2565 9-50-05

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม